Máy Tạo Ozone

Máy tạo ozone khử độc thực phẩm: 
1. Máy Khử Độc Ozone Advanced Great – 13
2. Máy Tạo OZone Z755 BQP